شرکت فناور شبیه ساز نصیر
منو فارسی منو

آزمون درک خطر

در آزمون درک خطر، با استفاده از شبیه سازهای آموزش رانندگی، کاربر در معرض یک محیط رانندگی شبیه سازی شده قرار میگیرد، به طوری که حضور در محیط واقعی به او دست خواهد داد و این احساس حضور به وسیله تعامل کاربر با محیط و غوطه ور شدن در آن ایجاد میگردد. آزمون درک خطر به اینگونه می باشد که با طراحی سناریوهای آموزشی می توان به ارتقای دانش و بهبود درک خطر و افزایش درک شدت عواقب جسمانی و روانی تصادفات ترافیکی کمک کرد. این آزمون به زودی در اختیار شما کاربران قرار خواهد گرفت.