آزمون درک خطر

آزمون درک خطر به اینگونه می باشد که با طراحی سناریوهای آموزشی می توان به ارتقاي دانش و بهبود درك خطر و افزايش درك شدت عواقب جسماني و رواني تصادفات ترافيكی کمک کرد.

مجموعه شبیه ساز رانندگی نصیر از سال 1387 با توجه به وجود انواع شبیه ساز های رانندگی، مطالعه شناختی بر رفتار راننده، شروع شد. ابتدا مدلی هوشمند که مشابه انسان بتواند از برخورد در شرايط واقعی ترافیکی اجتناب کند، توسعه داده شد. سپس رفتار رانندگان خواب آلود و رانندگان معتاد به مواد محرک مورد بررسی قرار گرفت.

سیگنال های فرمان، گاز و ترمز، انحراف از مسیر، سیگنال های مغزی EEG و پردازش تصویر جهت شناسایی، مورد تحلیل قرار گرفتند و شاخص های مهم جهت تشخیص ایجاد شدند. هم اکنون در این مجموعه تنها با استفاده از سیگنال فرمان، گاز و ترمز و با استفاده از تحلیل موجک و شاخص های ابتکاری، شروع خواب آلودگی40 دقیقه قبل از خواب کامل تشخیص داده می شود.